Solovki 2005
Birch alight by sunset, 2005.
 
Copyright 2004-2007 Denis Komissarov