Solovki 2005
Bone of animal, 2005.
 
Copyright 2004-2007 Denis Komissarov