Solovki 2005
2005.
 
Copyright 2004-2007 Denis Komissarov