Crimea May 2005
Salt lake, 2005
 
Copyright 2004-2007 Denis Komissarov