Nepal 2006
Inside Buddhist monastery in Melamchigaon, 2006
 
Copyright 2004-2007 Denis Komissarov